تجهیزات دفاع شخصی
 

امروزه با گسترش جمعیت شهر نشینی، تنوع و تعدد بزهکاری (کیف قاپی، ایجاد مزاحمت و ...) در جامعه و تغییر شیوه ی وقوع جرایم، لزوم استفاده از تجهیزات دفاع شخصی به عنوان یک عامل بازدارنده و پیشگیری از وقوع جرائم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. نظر به اینکه حمل و استفاده مجاز از این تجهیزات توسط افراد واجد شرایط به تشخیص مراجع ذی صلاح در امر پیشگیری از وقوع برخی جرائم نقش مهمی را ایفا می کند، لذا به منظور ساماندهی در تامین، تهیه و توزیع تجهیزات دفاع شخصی توسط عاملین توزیع(موسسات حفاظتی و مراقبتی) ترتیبی اتخاذ گردیده تا این افراد بتوانند از این امکان بهره مند گردند.

موسسه حفاظتی و مراقبتی نظم آوران حفیظ مطابق با دستور العملهای صادره از شورای امنیت،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل روش جاری نحوه تهیه و توزیع تجهیزات دفاع شخصی صادره از پلیس پیشگیری ناجا، تجهیزات دفاع شخصی از قبیل انواع شوکر(شوکر تخت، شوکر مینی کمری، شوکر مدیریتی ولتاژ متغیر)،افشانه و باتوم برقی(تونفا) را به گروههای هدف واگذار می نماید.